Salgs- og leveringsbetingelser engros

§1. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Alle aftaler mellem Slagter Theilgaard A/S og kunden finder sted på grundlag af Slagter Theilgaard A/S’ til enhver tid værende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Disse salgs- og leveringsbetingelser er bindende og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med nærværende betingelser.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle Slagter Theilgaard A/S tidligere salgs- og leveringsbetingelser.

§2. Tilbud og antagelse af ordre

Et tilbud fra Slagter Theilgaard A/S er ikke bindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet.

Der tages forbehold for udsolgte varer og sortimentsændringer. Såfremt en vare er udsolgt, eller der sker en ændring i Slagter Theilgaard A/S’ sortiment, kan Slagter Theilgaard A/S altid nægte at levere, uden at kunden er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse som følge heraf.

§3. Priser

Alle priser er, med mindre anden valuta udtrykkeligt er angivet, i DKK ekskl. moms.

Der tages forbehold for trykfejl.

Slagter Theilgaard A/S forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Slagter Theilgaard A/S’ endelige tilbud eller accept, men inden betalingstidspunktet, påløber dokumenterede nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, valutakurser, prisændringer m.v. i det omfang, sådanne meromkostninger kan henføres til den aftalte leverance.

§4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er løbende uge + 8 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt.

Betales købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.

Betaling af morarenter afskærer ikke Slagter Theilgaard A/S fra at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af inddrivelsesomkostninger, der belastes kunden. Slagter Theilgaard A/S er berettiget til at pålægge kunden de faktiske inkassoomkostninger, som måtte på løbe ved manglende betaling.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer eller påståede mangler. En sådan tilbageholdelse/modregning anses som værende væsentlig misligholdelse af parternes aftaler.

Slagter Theilgaard A/S har altid ret til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt kundens betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse, herunder stoppe leverancer til kunden eller stille krav om forudbetaling.

§5. Levering

Levering er det tidspunkt, hvor varen er fremme hos kunden, med mindre andet er aftalt, og leveres på aftalt leveringssted.

Alle bestillinger på over DKK 10.000,00 leveres frit til kundens adresse, med mindre andet på forhånd er aftalt.

Den angivne leveringstid er angivet omtrentlig og uforpligtende.

§ 6. Mængdeafvigelser

Ved bestilling af varer, anses leverancen altid for at være sket retmæssigt, såfremt den faktisk leverede mængde ikke afviger mere end 15 % fra den angivne mængde.

§7. Emballage

Slagter Theilgaard A/S fører regnskab med euro kasser som anvendes i forbindelse med levering af varer til kunden, eller som midlertidigt stilles til rådighed for kunden.

Slagter Theilgaard A/S anfører ved levering af varer til kunden, hvor mange euro kasser, der afleveres, og hvor mange der eventuelt tages retur fra kunden.

Slagter Theilgaard A/S adviserer kunden så snart Slagter Theilgaard A/S har mere end 100 euro kasser til gode hos kunden.

Slagter Theilgaard A/S kan til enhver tid kræve, at kunden nedbringer antallet af skyldige euro kasser, og såfremt kunden ikke kan nedbringe antallet af euro kasser tilfredsstillende, er Slagter Theilgaard A/S berettiget til at kræve betaling for de skyldige euro kasser. En euro kasse ”E2” er ved kontraktindgåelse prissat til kr. 25,00 eksklusiv moms.

For så vidt angår euro paller er dette et anliggende mellem Slagter Theilgaard A/S og Slagter Theilgaard A/S’ til enhver tid værende speditør.

§8. Annullering af ordre

Såfremt en ordre er igangsat hos Slagter Theilgaard A/S, kan den ikke annulleres.

§ 9. Mangler og reklamation

Kunden skal straks ved leveringen foretage modtagekontrol af varerne.

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Slagter Theilgaard A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer, som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Slagter Theilgaard A/S’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Slagter Theilgaard A/S’ regning inden rimelig tid. Dette gælder tillige ved reklamation over eventuelle mængdedifferencer.

Har kunden ikke inden 24 timer efter levering påberåbt sig manglen overfor Slagter Theilgaard A/S, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Efter at kunden har reklameret over de leverede varer, er denne uberettiget til at disponere over varerne, herunder returnere disse til Slagter Theilgaard A/S, uden Slagter Theilgaard A/S skriftlige godkendelse.

§10. Ansvarsbegrænsning

Slagter Theilgaard A/S’ ansvar for mangler er alene begrænset til omlevering. Omlevering skal finde sted indenfor rimelig tid. Såfremt dette ikke sker, er kunden berettiget til at hæve handlen.

Slagter Theilgaard A/S kan ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Under alle omstændigheder kan Slagter Theilgaard A/S’ erstatningspligt aldrig overstige fakturabeløbet ex moms for den pågældende leverance.

Slagter Theilgaard A/S skal snarest muligt skriftligt underrette kunden, såfremt der indtræffer force majeure eller andre forhold, som Slagter Theilgaard A/S ikke er herre over.

§11. Produktansvar

Slagter Theilgaard A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. Såfremt den leverede vare forvolder personskade, er Slagter Theilgaard A/S kun ansvarlig, såfremt det kan godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Slagter Theilgaard A/S.

Slagter Theilgaard A/S kan ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Slagter Theilgaard A/S er ikke ansvarlig for produktskader.

§12. Returnering af varer

En vare kan returneres til Slagter Theilgaard A/S, såfremt kunden beslutter at afvise den i modtagekontrollen på grund af fejl ved leverancen.

Varer tages kun retur mod forudgående aftale.

Returnerede varer skal returneres i original, ubrudt emballage. Slagter Theilgaard A/S forbeholder sig ret til at ved uberettiget afvisning af varen at kræve transportomkostninger i forbindelse hermed refunderet af kunden og/eller modregnet i kundens eventuelle krav mod Slagter Theilgaard A/S.

Indstil præferencer
Essentielle cookies
Session cookies,
Ydelses cookies
Google Analytics,
Funktionelle cookies
Målretnings cookies
Facebook Pixel,
Ved at benytte dette website accepterer du brug af cookies. Sæt preferencer eller luk beskeden